Wednesday, March 04, 2009

J.M.J.

This Saturday, one of our town's best loved Irish events, the St. Patrick's Day parade committee's Gaelic Mass returns to Redemptorist Church at Linwood and Broadway. Mass begins at 5:00 and I encourage you strongly to arrive early if you don't want to stand through the whole service.

To prepare you so you can show off in front of your neighbors (and really, isn't that what church is all about?) here's the Our Father in Irish.

Ár nAthair, atá ar neamh, (are en-ah-her, ah-taw air nahve)
Go naofar d'ainm, (guh nay-fer dan-im)
Go dtaga do ríocht, (guh dag-uh duh ree-ocht)
Go ndéantar do thoil ar an talamh, (guh nyean-tar duh haul are un tahluv)
Mar a dhéantar ar neamh. (mar uh yean-tar are nahve)
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu; (Are nuh-rawn lay-hoole tower doo-in
in-new)
Agus maith dúinn ár bhféicha, (ah-gus mah doo-in are vee-ih-cuh)
Mar a mhaithimidne dár bhféichúina féin. (mar uh wah-hi-midge-ne dar
vey-coo-nuh fayne)
Agus ná lig sinn i gcathú, (ah-gus naw lig shin ih gah-who)
Ach saor sinn ó olc. (ach sear shin oh ulc)
Amen. (Ah-men)

No comments: